Woman Walking with Blue Shoes

"Làm giỏi hơn nói hay"

Benjamin Franklin